Grantis consulting - 15 let zkušeností s přípravou a realizací projektů

Plánujete investiční záměry a hledáte vhodný zdroj financování?

OBRAŤTE SE NA NÁS, PORADÍME
VÁM, JAK VAŠE ZÁMĚRY
SPOLUFINANCOVAT Z DOTACE.

GRANTIS consulting

15 let zkušeností s přípravou a realizací projektů

Jsme mladý tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti získávání grantů a dotací z fondů evropské unie, a to již od roku 2006. Nabízíme vám profesionální služby související s konzultací, přípravou a realizací vašich projektových záměrů.

Naše služby využívají soukromé i veřejné subjekty, tedy spolupracujeme se soukromými společnostmi, fyzickými osobami, ale i městy, obcemi, školami, neziskovými organizacemi apod.

Vyhledání dotace
Příprava žádosti o dotaci
Realizace projektu z dotace
Udržitelnost projektu
Kontaktujte nás
Grantis consulting
DOTACE PRO:
 • Města
 • Obce
 • Školy
 • Podniky
 • Spolky
SLUŽBY PRO VÁS:
 • Dotační management
 • Projekční činnosti
 • Koordinace a dozor při provádění staveb (TDI)
 • Organizace výběrových řízení
 • Strategické, koncepční a rozvojové dokumenty

Rozvoj městské mobility, 
rozvoj dopravní infrastruktury

 • Zvýšení bezpečnosti v dopravě pro pěší
  chodníky vč. zajištění bezbariérovosti, přechody pro chodce apod.
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 • Dopravní terminály
 • Parkovací systémy a záchytná parkoviště
  typu P+R, K+R, B+R nebo P+G
 • Telematika pro veřejnou dopravu
 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
 • Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu
Grantis consulting

Podpora rozvoje
podnikatelských subjektů

 • Inovační projekty
  nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným výzkumem a vývojem – inovace procesu výroby, inovace produktu, marketingová inovace
 • Potenciál
  založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
 • Aplikace
  průmyslový výzkum a experimentální vývoj
 • Nemovitosti
  modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající
  zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield
 • Úspory energie
  snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru
 • Technologie
  pořízeních nových technologických zařízení
  a vybavení a jejich propojení informačním systémem
 • Podpora drobných podnikatelských subjektů
  podpora podnikání na venkově
Grantis consulting

Rozvoj měst a obcí

 • REVITALIZACE MĚST A OBCÍ
 • OCHRANA OBYVATELSTVA (INTEGROVANÝ
  ZÁCHRANNÝ SYSTÉM)
 • ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
 • eGOVERNMENT (ELEKTRONIZACE SLUŽEB VEŘEJNÉ SPRÁVY)
 • KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)
 • Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství
 • Vybavení a posílení kapacit základních složek IZS
 • ICT systémy základních složek IZS
 • Výcviková a vzdělávací střediska Kulturní památky
 • Muzea a knihovny
 • Veřejná infrastruktura cestovního ruchu
 • Projekty podpořené místními akčními skupinami
 • (CLLD)
Grantis consulting

Zlepšení dostupnosti a kvality 
sociálních a zdravotních služeb

 • Infrastruktura sociálních služeb
 • Sociální bydlení
 • Zdravotnická infrastruktura
 • Sociální podnikání
 • Nákup vozidel pro zajištění sociálních služeb – obsluha a transport klientů
 • Nákup objektů a jejich rekonstrukce – zázemí pro zajištění sociálních služeb
 • Pořízení kompenzačních a zdravotnických pomůcek
Grantis consulting

Infrastruktura pro vzdělávání

Projekty zaměřené na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

 • Navyšování kapacit a modernizace MŠ
 • Rekonstrukce, přístavby a modernizace odborných učeben ZŠ
 • Zajištění bezbariérové dostupnosti budov
 • Odborné učebny středních a vyšších odborných škol
 • Speciální školy a školská poradenská pracoviště
 • Výukové prostory pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • Zázemí pro školní družiny
 • Konektivita škol
  zasíťování škol, připojení k internetu a bezpečnostní prvky
 • Sportoviště, tělocvičny, veřejná prostranství, zahrady
Grantis consulting